Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetsbeskr bild

Affärsidé
Svenska Kaolins affärsidé är att skapa förutsättningar för att lönsamt exploatera en högkvalitativ kaolinfyndighet i Skåne. Bolaget planerar även att bygga upp en förädling av vissa produkter för att nå marknadsområden med hög marginal.

Tiden från prospektering till gruva är lång
Redan på 1970-talet påbörjade dåvarande Nämnden för Statens Gruvegendom (NSG) regional prospektering efter kaolin i Skåne. I början på 1980-talet hittade Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), vilka arbetade på uppdrag åt NSG, en intressant förekomst av vit kaolinlera i Eslövs kommun.

Borrningsarbetena koncentrerades allteftersom positiva resultat framkom till ett område som kallades för Billinge. 1986 gjorde SGU en första ekonomisk och geologisk utvärdering av billingefyndigheten som visade att det rörde sig om en stor mineraltillgång som kunde ha en ekonomisk potential. 1989 startades Tricorona Mineral AB, då under namnet Wermlands Guldbrytning AB.

Bolaget börsnoterades 1989 och verksamheten inriktades under de första åren mot prospektering av värdefulla naturtillgångar, huvudsakligen guld. I början på 1990-talet startades ett samarbetsprojekt mellan Tricorona och NSG för att utveckla kaolinfyndigheten Billinge. 1993 förvärvade Tricorona hela rättigheten till Billingeprojektet och åtog sig att ansöka om bearbetningskoncession samt att bilda dotterbolaget Svenska Kaolin AB. Ansökan om bearbetningskoncession enligt den nya minerallagen inlämnades 1994 men först 1998 beviljade regeringen bearbetningskoncession. Ansökan om miljötillstånd lämnades in samma år men Miljödomstolen i Växjö hade invändningar och fattade i januari 2001 ett negativt beslut. Efter överklagan avslog Miljööverdomstolen i december 2002 Svenska Kaolins ansökan. Styrelsen har därefter beslutat att lämna in en ny ansökan enligt miljöbalken där andra för miljön bättre lösningar skall värderas.

En ny ansökan om miljötillstånd för brytning och anrikning av Billingefyndigheten har färdigställts och lämnats in till Länsstyrelsen i Skåne i mars 2007. Både Länsstyrelsen ocn senare Miljödomstolen avslog ansökan.  I december 2011 upphävde dock Miljööverdomsolten dessa beslut och beslöt att ansökan ånyo skulle prövas av Miljödomstolen.

Framtidsutsikter
Den i särklass största risken inom malm- och mineralbranschen ligger själva prospekteringsskedet. Det är ytterst få fynd som leder till att en ekonomiskt brytvärd förekomst kan påvisas och att Bergsstaten, som är den tillståndsgivande myndigheten, kan bevilja bearbetningskoncession. Kaolinfyndigheten i Billinge i Skåne är geologiskt färdigundersökt och har beviljats bearbetningskoncession samt dessutom förklarats vara av riksintresse för exploatering. Det som nu återstår är att få ansökningar om miljötillstånd godkända.

Vår bedömning är att de förslag till ny lokalisering av processanläggningen och ny lösning för recipientfrågan som ingår i den nya ansökan enligt miljöbalken, kommer att väl uppfylla de krav som kan ställas på en verksamhet av detta slag. Testresultat och utlåtanden från utländska experter om billingekaolinens unika egenskaper och höga kvalitet indikerar att Svenska Kaolin kan bli ett intressant framtidsbolag. En förutsättning är dock att nödvändiga miljötillstånd erhålles samt att framtida finansiering för miljöprövning och etablering löses.