2018-05-22
Kallelse till årsstämma i Svenska Kaolin AB (publ)
Aktieägarna i Svenska Kaolin AB (publ) (?Bolaget?), org. nr. 556513-5877, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018 klockan 10.00 Norrtullsgatan 6, Stockholm
Dom Mark- och miljödomstolen

Den 23 oktober meddelade Mark- och miljödomstolen i Växjö i dom att domstolen avslår Svenska Kaolins ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för täkt av kaolinråvara i Eslövs kommun. Bolaget har i skrivande stund ej beslutat om huruvida man skall söka prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen.

Ladda hem PDF