Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna den 31 mars 2017