2017-11-14
Svenska Kaolin överklagar Mark- och miljödomstolen dom
2017-10-31
Dom Mark- och miljödomstolen
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna den 31 mars 2017